Beprövad process

Utveckla din
produkt och
din affär

En introduktion och en individuell plan. Det är startpunkten för alla idéer och idéägare som antas till Gothia Science Park Inkubator. På vilket sätt och i vilken ordning just ditt företag tar sig vidare genom olika delar av vår beprövade process för affärsutveckling bestämmer vi tillsammans.

Alla idéägare och entreprenörer har olika förutsättningar och förkunskaper för utvecklingen av sin idé. Det innebär att startpunkten med den individuella planen blir extra viktig, den beskriver hur just du och din idé tar sig fram på den förberedda väg som är processen. Och vilka utvecklingssteg du behöver göra på vägen till målet för din idé/ditt företag.
Vår process för affärsutveckling rymmer en rad olika verktyg och metoder för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig, din idé och ditt företag att lyckas nå marknad och försäljning av din produkt eller tjänst. Gothia Science Park Inkubator och din affärscoach ger dig en snabbare och smidigare väg. Men gör inte jobbet åt dig. Du måste ha viljan och förmågan att gå framåt, att utveckla din produkt och att se nya affärsmöjligheter. Däremot kan du ta till dig andras råd och coachning och dra nytta av den erfarenhet vår organisation och andra företag i miljön besitter vilket innebär att du slipper göra misstag som andra gjort och lärt av. 

Erkända metoder och modeller

Varje utvecklingssteg under processens väg tar upp en specifik fråga, exempelvis ”Vart vill du?”. För varje fråga finns ett antal olika verktyg och resurser som underlättar lösningen på frågan för just din idé. Verktygen och resurserna bygger på erkända metoder och modeller, bland annat Grove, Business Model Canvas och NABC, men vi har anpassat dem för att kunna hantera de föränderliga krav som ställs på företag i uppstartsskede. När det gäller frågan ”Vart vill du?” använder vi oss av modeller baserat på Grove för att guida dig genom din vision av hur du och ditt företag ska utvecklas på några års sikt.
Resan i Gothia Science Park Inkubators process är krävande, men mödan värd. När du uppnått dina och företagets målsättningar har du dessutom de verktyg och resurser som du behöver för att kunna bygga vidare på din egen väg. Och fortsätta utveckla ditt företag även när du lämnat Gothia Science Park Inkubator.

Läs mer om Grove